Uzņēmumam SIA “NUCLEO” ir svarīga savu klientu un sadarbības partneru uzticība, tādēļ mēs esam izveidojusi šo Personas datu privātuma politiku, ar mērķi vienkāršā un saprotamā valodā sniegt informāciju mūsu klientiem un sadarbības partneriem par viņu tiesībām un datu aizsardzību.
Personas datu privātuma politiku piemēro attiecībā uz SIA “NUCLEO” klientiem, sadarbības partneriem, kā arī interneta mājas lapas www.nucleo.lv apmeklētājiem. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē persona sniedz personas datus (piemēram, klātienē, mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

1. LIETOTIE TERMINI ATTIECĪBĀ UZ PRIVĀTUMA POLITIKAS NODROŠINĀŠANU

 • Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
 • Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • Veselības dati – personas dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli
 • Datu apstrādes pārzinis - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “NUCLEO”, reģistrācijas nr. 40203321993, juridiskā adrese: Gardenes iela 13, Rīga, LV-1002, tālrunis, +371 61112266. Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar SIA “NUCLEO” veikto klientu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties, rakstot uz info@nucleo.lv ar norādi “Personas datu aizsardzība”.


3. KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM UN NO KĀDIEM AVOTIEM ŠIE DATI TIEK IEGŪTI?

SIA “NUCLEO” apstrādā šādus personas datus:

 • Pamatinformācija par personu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai - vārds un uzvārds, personas kods.
 • Kontaktinformācija - tālruņa numurs un e-pasta adrese.
 • Veselības informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes.
 • Dati saistībā ar veselības apdrošināšanu – polises numurs, pases vai ID kartes numurs, vārds un uzvārds.
 • Sadarbības partnera kontaktpersonu dati – kontaktpersona, kuru līgumā norāda pats sadarbības partneris, ar kuru sazināties - vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.
 • Profesionālie (nodarbinātības) dati - informācija par izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību.
 • Līguma dati - līguma numurs, parakstīšanas datums, līgumslēdzēji, līguma kontaktpersonu dati.
 • Pakalpojuma vai preces iegādes dati - pakalpojuma nosaukums, pirkuma datums, pakalpojuma saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, pakalpojuma izpildes adrese, iekārtu remonta un ar to saistītie iekārtu dati, vizuālais attēls, klientu pieteikumi u.tml.
 • Norēķinu dati – maksājuma karšu dati (kartes numurs, īpašnieka vārds, derīguma termiņš), norēķinu konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums.
 • Informācija, kas saistīta ar SIA “NUCLEO” organizētajiem pasākumiem, piemēram, informācija par semināra vai apmācību dalībnieku apmeklējumu.
 • Novērošanas kameru ieraksti, piemēram, īpašuma aizsardzības, apmeklētāju un darbinieku drošības apsvērumu dēļ telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas kamerām.
 • Klientam nosūtītās mārketinga aktivitātes un to lietojums.
 • Fotogrāfijas (tajā skaitā fotogrāfijas uzņemšanas datums un vieta) no SIA “NUCLEO” organizētiem publiskiem pasākumiem, kongresiem, semināriem, apmācībām.
 • Elektroniskā pasta sarakste un cita veida komunikācijas vēsture ar personu.
 • Ar sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija.
 • Citi personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai kurus klients iesniedz mums pēc savas iniciatīvas.

4. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

SIA “NUCLEO” apstrādā  personas datus šādiem nolūkiem:

 • Lai nodrošinātu klientam veselības aprūpes pakalpojumus, ( klienta identificēšanai,
  klienta pieraksta pie speciālistiem noformēšanai, klienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atgādinājumiem klientiem par paredzēto vizīti pie  speciālistiem, medicīnisko izmeklējumu veikšanai,  pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai.
 • produktu pārdošanai un/vai nomai un pakalpojumu sniegšanai - mēs apstrādājam klientu personas datus, lai pārbaudītu klienta identitāti, sagatavotu un parakstītu līgumu un/ vai rēķinu, nodrošinātu norēķinu veikšanu un uzskaiti.
 • Pasākumu (kongresu, semināru un apmācību) organizēšanai - personas dati tiek vākti un turpmāk apstrādāti, lai nodrošinātu dalībnieka dalību un reģistrāciju pasākumā.
 • Savstarpējas saziņas gadījumos, lai sniegtu klientam atbalstu un informāciju, tostarp pieteikto jautājumu risināšanai, personas iesniegtiem pieteikumiem un iesniegumiem (t.sk. pa pastu, e-pastu, tīmekļa vietnē u.c.).
 • Grāmatvedības, finanšu un nodokļu pārvaldībai.
 • Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai - mēs apstrādājam  personas datus, lai piedāvātu klientam rūpīgi izvēlētus produktus un pakalpojumus, tajā skaitā, informētu par aktuāliem piedāvājumiem un jaunumiem, lai veiktu tirgus izpēti, apkopotu statistiku, kā arī lai nodrošinātu klienta dalību mūsu rīkotās akcijās un pasākumos.
 • Videonovērošana drošības nolūkiem - mēs veicam nepārtrauktu videonovērošanu SIA “NUCLEO” telpās. Mēs veicam personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un klientu un darbinieku  vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu mūsu telpās.
 • Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Mūsu organizēto pasākumu atspoguļošanai mājaslapā un sociālajos tīklos fotogrāfiju formātā, lai nodrošinātu SIA “NUCLEO” atpazīstamību, reklāmas nolūkos, un lai popularizētu nākamos organizētos pasākumus.
 • Sniegtu klienta veselības stāvoklim atbilstošu procedūru, tajā skaitā, drošu un nekaitīgu produktu un pakalpojumu izmantošu, novērstu riskus klienta veselībai vai citām interesēm, nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti.
 • Lai atgādinātu par pierakstu pie mūsu speciālistiem - mēs apstrādājam klientu personas datus, lai sazinātos un atgādinātu par vizītes laiku, nosūtītu svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar mūsu pakalpojumiem.
 • Skaistumkopšanas speciālistu un ārstniecības personu apmācībām un semināriem - lai nodrošinātu semināra dalībniekam iespēju piedalīties seminārā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar semināra dalībnieku par semināra norisi, nosūtītu rēķinu, apliecinājumu par semināra apmeklējumu un semināra novērtējuma anketu.

Ja apstrādāsim personas datus mērķiem, par kuriem neesam informējuši šajā politikā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim personu atsevišķi.


5. KĀDS IR KLIENTU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Personu datu apstrādei SIA “NUCLEO”  izmanto šādus tiesiskos pamatus:

 • Piekrišana ir tiesiskais pamats, lai nodrošinātu klienta veselības stāvoklim atbilstošu pakalpojumu, lai apstrādātu informāciju par klienta veselības stāvokli, kā arī gadījumos, kad klientam tiek nosūtīti mārketinga materiāli, piemēram, aktuālie piedāvājumi.
 • Līgums ir tiesiskais pamats, lai izveidotu ar klientu līgumattiecības vai pildītu parakstīto līgumu.
 • Juridiskais pienākums ir tiesiskais pamats, lai izpildītu likumā paredzētās saistības, piemēram, aizpildot un uzglabājot grāmatvedības datus saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.
 • Būtiskas intereses ir tiesiskais pamats, lai aizsargātu klientu vai citu personu būtiskas intereses, piemēram, nodotu klienta datus ātrās palīdzības darbiniekiem avārijas gadījumā.
 • Leģitīmās intereses ir tiesiskais pamats, lai nodrošinātu tādas intereses kā saimnieciskās darbības veikšana un pakalpojumu attīstīšana, kā arī lai atklātu nelikumīgas darbības.

6. KAM MĒS NODODAM PERSONAS DATUS?

Visos gadījumos personas datu apstrādi veiks tikai tam pilnvaroti darbinieki. SIA “NUCLEO” personu uzticēto informāciju trešajām personām neatklāj, izņemot atsevišķos gadījumos:

 • Ja persona tam ir sniegusi savu piekrišanu.
 • Pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tehniskā atbalsta, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem u.tml.
 • Valsts iestādēm, gadījumos, kad SIA “NUCLEO” ir juridisks pienākums uzrādīt datus valsts iestādēm vai ja datu atklāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu tiesību aizsardzību.

Gadījumos, kad mēs atklājam personas datus iepriekš minētajām personām, mēs nodrošinām personas datu aizsardzību, noslēdzot starp mums un šīm personām datu apstrādes līgumu.

SIA “NUCLEO” vienmēr cenšas apstrādāt  personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar personas piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.


7. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams attiecīgajiem personas datu apstrādes mērķiem. Glabāšanas periods var būt pamatots ar personas piekrišanu, līgumu, mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm vai piemērojamiem normatīviem aktiem.

Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas no to veikšanas dienas.


8. KĀDS IR PERSONAS TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR SAVIEM PERSONAS DATIEM?

Personai ir šādas tiesības:

 • Tiesības iepazīties ar datiem - tiesības zināt, kādi dati par personu tiek uzglabāti un kā tiek apstrādāti.
 • Tiesības labot datus - tiesības pieprasīt personas datu labošanu gadījumā, ja tie ir nekorekti.
 • Tiesības izdzēst datus ("tiesības būt aizmirstam") - noteiktos gadījumos personai ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu personas datus (piemēram, ja mums tie vairs nav nepieciešami, vai persona atsauc datu apstrādei sniegto piekrišanu).
 • Tiesības apstrādes ierobežošanai - noteiktos gadījumos personai ir tiesības uz noteiktu laiku aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi (piemēram, ja persona ir iesniegusi iebildumus saistībā ar datu apstrādi).
 • Tiesības iesniegt iebildumus - ņemot vērā konkrētu situāciju, personai ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm vai sabiedrības interesēm. Iebildumus par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos var iesniegt jebkurā laikā.
 • Datu pārsūtīšanas tiesības - personai ir tiesības mums pieprasīt savu nosūtīto datu pārsūtīšanu mašīnlasāmā formā. Persona var pieprasīt datu pārsūtīšanu arī citam datu apstrādātājam, bet tikai gadījumā, ja tas tehniski ir iespējams.  Pārsūtīšanas tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, kurus mēs apstrādājam ar  piekrišanu vai noslēgtā līguma izpildei.
 • Tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Lai realizētu savas tiesības, Jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot šīs politikas 1.punktā minēto SIA “NUCLEO” kontaktinformāciju.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatota uz piekrišanu pirms atsaukuma. Atteiktos no mārketinga paziņojumu saņemšanas persona var, izmantojot atteikšanās saiti, kuru var atrast elektroniskā sūtījuma beigās.


9. FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA SIA “NUCLEO” ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS

SIA “NUCLEO informē, ka tā organizētajos publiskajos pasākumos, tajā skaitā semināros, prezentācijās un kongresos, var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana ar mērķi nodrošināt zīmola atpazīstamību un reklāmu, kā arī, lai popularizētu nākamos SIA “NUCLEO” organizētos pasākumus.

Apmeklētājs par fotografēšanu pasākuma laikā tiek informēts dažādos veidos, proti, izziņojot informāciju par pasākumiem mājaslapā www.nucleo.lv, iekļaujot informāciju privātuma politikā un informējiet apmeklētājus par to uz vietas pasākuma laikā.

SIA “NUCLEO” uzglabās iegūtos fotoattēlus vai videoierakstus līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Informāciju, kura iegūta SIA “NUCLEO” rīkoto publisko pasākumu laikā, izmanto uzņēmuma publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Ņemot vērā, ka fotoattēli no publiskiem pasākumiem tiks publiskoti, lai nodrošinātu uzņēmuma tiesiskās intereses un nodrošinātu atpazīstamību, fotogrāfijas būs pieejamas plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas var tikt apstrādātas elektroniskajā vidē un publicētas SIA “NUCLEO” mājaslapā www.nucleo.lv   un sociālo  tīklu  Facebook profilā.

SIA “NUCLEO”, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas personas tiesības un brīvības, līdz ar to mēs centīsimies pēc iespējas mazāk publiskot bildes, kurās personas var tieši identificēt.

Ja pasākumā piedalās bērni līdz 13 gadu vecumam, viņu filmēšanu vai fotografēšanu veic tikai tad, ja ir saņemta personīga vai rakstveida piekrišana no bērna mātes vai tēva, vai no bērna likumiskā aizbildņa.

Ja apmeklējat SIA “NUCLEO” rīkotos publiskos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt, lai mēs varam izvērtēt situāciju, ņemot vērā Jūsu vēlmes! Vienlaikus mēs apzināmies, ka mums nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, ir iespējams vērsties pie mums, lai iebilstu.

Ja nevēlaties, lai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties pie mums un lūgumu dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu info@nucleo.lv, ar norādi “Personas datu aizsardzība” un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Mēs izvērtēsim katru gadījumu un iespēju robežās centīsimies ievērot Jūsu vēlmes. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka mums nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.


10. DATU APSTRĀDE MŪSU ORGANIZĒTAJOS SEMINĀROS, APMĀCĪBĀS UN KONGRESOS

Lai nodrošinātu reģistrēšanos SIA “NUCLEO” organizētajos pasākumos, semināros un kongresos (turpmāk – pasākums) un šo pasākumu norisi, SIA “NUCLEO” ir nepieciešams veikt personas datu apstrādi.

Pasākuma dalībniekam ir pienākums sniegt SIA “NUCLEO” šādus personas datus - dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un informācija par pasākumu, kuru dalībnieks apmeklēs. Šī informācija ir nepieciešama SIA “NUCLEO”, lai nodrošinātu pasākuma dalībniekam iespēju piedalīties pasākumā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar pasākuma dalībnieku par pasākuma norisi, nosūtītu rēķinu (ja pasākumā ir paredzēta dalības maksa) un apliecinājumu par pasākuma apmeklējumu. Gadījumā, ja SIA “NUCLEO” ir apņēmusies segt arī pasākuma dalībnieka ceļa un uzturēšanās izdevumus, tad tai ir tiesības apstrādāt datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu minētās darbības.

Ja pasākuma dalības maksas maksātājs un dalībnieks atšķiras, tad SIA “NUCLEO” būs nepieciešami arī dati par maksātāju, lai nodrošinātu likumā “Par grāmatvedību” un Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktu pienākumu, nodrošinot grāmatvedības prasību izpildi un attaisnojuma dokumentu atbilstību.

Pasākuma apmeklētājam ir tiesības sniegt arī informāciju par savu amatu vai profesiju, lai SIA “NUCLEO” būtu iespēja pasākuma saturu piemērot dalībnieka profesionālajai darbības nozarei.


11. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Sīkdatnes ir faili, kas apkopo dažādu tehnisku informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietņu lietošanu, piemēram, par vietnēm, kuras lietotājs ir apmeklējis un kādā secībā. Sīkdatnes ļauj iegūt statistiku par tīmekļa vietņu lietošanu un dažādu vietņu sadaļu popularitāti, kā arī par citām darbībām. Informācija, kas saņemta no sīkdatnēm, tiek izmantota, lai padarītu tīmekļa vietni ērtāku lietošanai un uzlabotu vietņu saturu.

Savā vietnē www.nucleo.lv mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un mārketinga sīkdatnes.

Pastāvīgās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pārlūkotu vietni un izmantotu tās saturu. Ja tās ir bloķētas, persona nevarat izmantot visas vietnes funkcijas. Statistikas sīkdatnes mēs izmantojam apkopotā formā, lai izprastu, kā apmeklētāji kopumā pārlūko un izmanto mājaslapu un izvērtētu mārketinga kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes palīdz uzlabot mājaslapu, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku vietnes pārlūkošanas pieredzi. Mārketinga sīkdatnes var tikt izmantotas, lai padarītu mūsu piedāvājumus saistošākus mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem.

Sīkdatnes var kontrolēt vai dzēst, jo lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas  un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt interneta vietnē: https://www.aboutcookies.org/


12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

SIA “NUCLEO” patur tiesības veikt izmaiņas savā Personas datu privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Videonovērošanas privātuma politika

SIA “NUCLEO” savu tiesisko interešu aizsargāšanas nolūkos, vēlas nodrošināt mūsu klientu, sadarbības partneru un darbinieku drošību, kā arī īpašuma aizsardzību, tādēļ mēs veicam videonovērošanu SIA “NUCLEO” telpās un ēkai pieguļošajā teritorijā.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantam, šeit sniegsim informāciju par fizisko personu datu apstrādi saistībā ar mūsu veikto videonovērošanu.

1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “NUCLEO”, reģistrācijas nr. 40203321993, juridiskā adrese: Gardenes iela 13, Rīga, LV-1002, tālrunis, +371 61112266, e-pasts: info@nucleo.lv.


2. VIDEONOVĒROŠANAS MĒRĶIS

Mēs veicam videonovērošanu, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar SIA “NUCLEO” īpašuma aizsardzību, un klientu un darbinieku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu mūsu telpās.


3. VIDEONOVĒROŠANAS TIESISKAIS PAMATS

Videonovērošanu reglamentējošie normatīvie akti:

 • Fizisko personas datu aizsardzības likums;
 • Ministru kabineta 2001. gada 30. janvāra noteikumiem Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”;
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.

 

Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

SIA “NUCLEO” leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības  kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi mūsu telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību. Papildu tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder SIA “NUCLEO”, vai tās apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus darbinieku un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks, fizisks uzbrukums vai apdraudējums).

Videonovērošana tiek veikta:

 • SIA “NUCLEO” telpās un ēkai pieguļošajā teritorijā: Gardenes iela 13, Rīga, LV-1002. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, labierīcībās, ģērbtuvēs un citās telpās ar paaugstinātu privātumu, tai skaitā, ārstu kabinetos un procedūru, izmeklējumu kabinetos).

4. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Mēs nenodosim videonovērošanas rezultātā iegūtos personas dati bez tiesiskā pamata trešajām personām, taču dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, kā arī personām, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo mūsu videonovērošanas sistēmu. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.


5. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, klienti u.tml.).


6. DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums vai ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē.


7. DATU APSTRĀDES ORGANIZĀCIJA

Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem rīkoties saskaņā ar mūsu iekšējo normatīvo regulējumu videonovērošanas jomā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Mēs esam izvietojuši informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam.


8. JŪSU TIESĪBAS

 • Personai pastāv tiesības pieprasīt SIA “NUCLEO” piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (vēršam uzmanību, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par datu sagrozīšanu).
 • Personai pēc SIA “NUCLEO” pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, kā arī datumu un laiku, ja persona vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.
 • SIA “NUCLEO” ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja mēs negūstam pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un personas atpazīstamību videomateriālā.
 • SIA “NUCLEO” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks pasākumus, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).