1. KLIENTA PIENĀKUMI

1.1. Iepazīties ar SIA “NUCLEO” iekšējās kārtības noteikumiem ambulatora klientiem/ pacientiem, ievērot tos, pildīt visus ar pakalpojumu saistītos SIA “NUCLEO” ārstniecības un atbalsta personāla norādījumus.
1.2. Lai saņemtu ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, klientam vai tā likumīgajam pārstāvim ir pienākums:
1.2.1. pieteikt vizīti pie speciālista iepriekš;
1.2.2. ievērot pieteikto, reģistrēto vizītes laiku, nekavēt, ierasties SIA “NUCLEO” vismaz 10 minūtes pirms noteiktā vizītes laika;
1.2.3. rīkoties atbildīgi un savlaicīgi paziņot par atteikumu, ja uz vizīti pie speciālista vai izmeklējumu tomēr nav iespējams ierasties;
1.2.4. vizītes dienā, pirms speciālista apmeklējuma vai izmeklējuma, uzrādīt attiecīgajai ārstniecības personai derīgu personas apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti, dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt klientu, ja tas nepieciešams, nosūtījumus un apmaksu atvieglojošos dokumentus, apdrošināšanas polisi, ja tāda ir, veikt pacienta samaksu par pakalpojumu atbilstoši pakalpojumu cenrādim;
1.2.5. ja radušās papildus izmaksas, tad pēc ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja norādītajam, veikt papildus samaksu;
1.2.6. aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā, būt līdzestīgam, un sniegt speciālistam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības vai rehabilitācijas nodrošināšanai;
1.2.7. ievērot tīrību un kārtību SIA “NUCLEO” telpās un teritorijā, speciālista pieņemšanas, izmeklēšanas telpās u.c.;
1.2.8. saudzīgi izturēties pret SIA “NUCLEO” telpām, iekārtām, inventāru un tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt SIA “NUCLEO” nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz SIA “NUCLEO” personāla sastādītu aktu par nodarījumu;
1.2.9. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret SIA “NUCLEO” personālu un apkārtējiem cilvēkiem;
1.2.10. personīgos mobilos tālruņus un citas elektroniskās ierīces lietot ierobežoti, lai netraucētu citiem klientiem, ārstniecības personālam un medicīnisko iekārtu, aparatūras darbībai.
1.3. Ārstniecības pakalpojumu maksa ir atbilstoša saskaņā ar SIA “NUCLEO” maksas pakalpojumu cenrādi.

2. KLIENTA TIESĪBAS

2.1. Brīvi izvēlēties savu speciālistu profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību, traumu ārstēšanai un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
2.2. Saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, laipnu un cieņas pilnu ārstniecības un atbalsta personu izturēšanos.
2.3. Saņemt saprotamu informāciju no speciālista par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, par iespējamiem sarežģījumiem un riskiem izmeklēšanas un ārstēšanas laikā, kā arī medicīniskajos dokumentos uzrādīto ierakstu satura nozīmi.
2.4. Iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veikto izmeklējumu rezultātiem, izņemot gadījumus, ja ārsta rīcībā ir ziņas vai fakti, ka informācijas saņemšana būtiski apdraud klienta vai citu personu dzīvību vai veselību.
2.5. Saņemt visa veida informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, izmaksām, kā arī par ārstēšanai nepieciešamajiem valsts apmaksātajiem medikamentiem.
2.6. Pilnīgi vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, bet neatsakoties no ārstniecības kopumā, to nepārprotami apliecinot rakstiski.
2.7. Uz konfidencialitāti - tiesības uz to, ka informācija par klienta veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām.
2.8. Par saņemto veselības aprūpi sniegt informāciju, priekšlikumus vai izteikt pateicību SIA “NUCLEO” personālam.

3. AIZLIEGUMI UN BRĪDINĀJUMI KLIENTAM

3.1. Aizliegts smēķēt SIA “NUCLEO” telpās vai teritorijā, izņemot īpaši smēķēšanai norādītajās vietās teritorijā.
3.2. Aizliegts SIA “NUCLEO” atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, glabāt vai lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas vai citas apreibinošas vielas.
3.3. Aizliegts ienest SIA “NUCLEO” un glabāt ieročus (t.sk. aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.).
3.4. Aizliegts piedāvāt vai nodot SIA “NUCLEO” darbiniekiem, ārstniecības un atbalsta personālam materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus.
3.5. Aizliegts iebraukt SIA “NUCLEO” speciālistu pieņemšanas, izmeklēšanas telpās velosipēdiem, skrejriteņiem u.c. līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem.
3.6. Lai neaizskartu personas tiesības uz privātumu, klientiem un apmeklētājiem aizliegts filmēt un fotografēt citas personas, SIA “NUCLEO” telpas, veikt audio un video ierakstus.
3.7. Par SIA “NUCLEO” iekšējās kārtības noteikumu ambulatorajiem klientiem/pacientiem neievērošanu SIA “NUCLEO” personāls personu var izraidīt no SIA “NUCLEO” telpām un teritorijas, kā arī konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes SIA “NUCLEO” personāls var lūgt kompetentām amatpersonām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.